نسبیت‌باوری

رنه شوی − ناظران تیزبینی مانند اَلَن فینکل‌کروت در گذشته‌ای دور درباره «شکست تفکر» توضیح داده‌اند، شکست تفکر در...

یاسر میردامادی – در ایران کسانی می‌کوشند با استفاده از نسبی‌انگاری و برساخت‌انگاری دست به توجیه فلسفیِ اسلامی‌کردن علوم...