نشست اسلو

شهزاده سمرقندی- نشستی پشت درهای بسته در اسلو برای مذاکره میان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شده است....