نشست مالت

سازمان بین‌الملی مهاجرت از افزایش آمار شمار پناهجویانی خبر داده است که در سال ۲۰۱۶ جان‌ بر سر...

۲۷ رهبر اتحادیه اروپا در جزیره مالت دور هم جمع می‌شوند تا درباره آینده اروپا، مهار موج پناهجویان و...