نشست هفت کشور صنعتی ۲۰۱۷

ترامپ با دیگر رهبران قدرت‌های جهان بر سر تجارت آزاد و مبارزه با حمایت‌گرایی به توافق رسید، اما تصمیم...

رهبران اروپایی خشمگین هستند. آنها می‌گویند که قرار نبوده به عقب بازگردند و بر سر توافقی که واشنگتن دو...

تلاش ایتالیا برای سازمان دادن به بحران پناهجویی و حفاظت از جان پناهجویانی که از دریای مدیترانه خود را...

آخرین مقصد سفر دور و دراز رئیس جمهوری آمریکا شهر تائورمینا در استان مسینا ایتالیاست. بحران‌های جهانی، تجارت آزاد...