نصرالله پورجوادی

نصرالله پورجوادی − برای این که بگوئیم پیغمبر ما هذیان نمی گفت می گوئیم حضرتش خواب می دید.

«احکام مبتنی بر موسیقی د‌ر د‌وره حیات پیامبر اسلام مطرح نبود‌ند‌ و از قرن د‌وم و سوم هجری...