نظام وظيفه

کمپین ایرانی “نه به سربازی

يک مقام مسئول در ستاد کل نيروهای مسلح ايران اخبار مربوط به کاهش طول مدت خدمت سربازی را رد...