نظریه کوانتوم

احسان سنایی - مرزهایى که به «زبان»مان اجازه خلق یک پرسش صحیح علمى مى‌دهد را در کجا باید...

احسان سنایی - ژاکوب برونوفسکی (Jacob Bronowski)، ریاضیدان و مورخ علم لهستانی، در آخرین فصل از کتاب خود...