نظر فقهی درباره ورود زنان به ورزشگاه

یک کارشناس فقهی گفته در حضور زن و مرد در فضاهای احساسی و شور انگیز مانند ورزشگاه‌ها ترس از...