نفت برنت

بهای نفت خام برنت روز چهارشنبه ۷ ژانویه، به کمترین میزان خود طی پنج سال و نیم گذشته رسید....

برای نخستین بار در۱۴ ماه گذشته، قیمت جهانی نفت به زیر صد دلار برای هر بشکه رسید. سقوط قیمت...