نقاب

استان کبک کانادا برقع و نقاب را در اماکن عمومی ممنوع اعلام کرد.

قانون ممنوعیت استفاده از برقع در بلژیک با شکایت دو زن مسلمان به دادگاه حقوق بشر اروپا رفته بود...