نقد فرهنگی

آیدین آریافر - اما این‌ ول‌شدگان چه کار می‌کنند و کارشان به لحاظ اجتماعی و تاریخی چه معنایی دارد؟

زهرا باقری‌شاد- اعتراف به اشتباه، انتقاد از خود و پذیرش نقد از سوی دیگران در جامعه‌ای که تار و...