نقش – واژه‌ی «جیان»

شهرنوش پارسی‌پور- این بخش به نخستین جدول شش خطی «یی جینگ»، یعنی اصل «یانگ» اختصاص دارد. رسم است که...