نمایشگاه رزم و بزم

پانته‌آ بهرامی - در موزه متروپولیتن نیویورک نمایشگاه کوچکی درباره دو بن‌مایه پادشاهی ایران، همراه با آثاری از سه...