نمایشگاه رنگ، بوم، معماری

نمایشگاه «رنگ، بوم، معماری» را بنیاد مستضعفان برگزار کرده است. ۲۵ نقاشی از دو جمله دو اثر مصادره...