نمایندگان زن مجلس ایران

وزارت کشور ایران در تلاش است سهم زنان از نمایندگی مجلس را به ۱۵ درصد برساند. تعداد زنان...

اگر در دور دوم انتخابات مجلس دهم تنها یک زن وارد مجلس شود، رکورد حضور زنان در مجلس شکسته...

معاون امور زنان دولت می‌گوید: «وقتی برای دنیا از عدالت جنسیتی حرف می‌زنیم، برای آنها پسندیده نیست کشوری را...