نمر باقر النمر

چگونه دومین و سومین کشور سرآمد جهان در اعدام، در حالی‌ که اکثریت افکار عمومی خود را برای اجرای...

در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه در عربستان سعودی، ایران کاردار این کشور را احضار کرد.

عربستان سعودی ۴۷ نفر را به اتهام تروریسم اعدام کرد. روحانی شیعه شیخ نمر باقر النمر که ایران از...