نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

هم‌زمان با تغییرات گسترده در دانشگاه آزاد اسلامی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها خواهان «اسلامی شدن» دانشگاهی شد...