نهضت سوادآموزی

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید نرخ بی‌سوادی در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده و جمعیت بی‌سوادان...

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های مازندران، تهران، سمنان و البرز است و کمترین نرخ ‏باسوادی نیز در استان‌های سیستان...

به گفته رییس سازمان نهضت سوادآموزی ایران اگر کسی اوراق هویت نداشته باشد، دلیلی برای دادن خدمات آموزشی به...

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران می‌گوید از سال ۱۳۹۵ سه محدودیت اجتماعی علیه بی‌سوادان زیر ۵۰ سال...

به گفته معاون آموزشی نهضت سوادآموزی، این سازمان تاکنون تنها توانسته است ۵۰ درصد از جمعیت ۶۰۰ هزارنفری اولیای...

بی‌سوادان در ايران از خدماتی مانند دريافت گواهينامه، پروانه کسب و برخورداری از حمايت‌های مالی نهادهايی مانند کميته امداد...

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، استان‌های مازندران، سمنان، اصفهان، البرز و تهران...