نهی احمدی‌ نژاد از کاندیداتوری

درباره مخالفت با شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نقل قول‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود. اکنون...