نه به گرانی

تصاویر منتشر شده از شهرستان دورود لرستان حاکی از تیراندازی ماموران امنیتی به سوی معترضان است.