نوبل پزشکی در سال ۲۰۱۹

دوشنبه ۷ اکتبر/ ۱۵ مهر کمیته نوبل در اسلو اعلام کرد ویلیام کیلین و گرگ سمنزا، از آمریکا و...