نوبل 2017

جایزه نوبل اقتصاد امسال به ریچارد اچ تالر، اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفت.