نورالله محمد رئوف خان

نورالله محمد رئوف خان بر اساس وعده رئیس جمهور ازبکستان از تبعید به تاشکند بازمی‌گشت که پلیس او را...