نورد لوله صفا

یک ماه پس از آخرین اعتصاب کارگران لوله نورد صفا، کارفرما همچنان قسط دوم طلب کارگران را پرداخت نکرده...

 دو هزار و۴۰۰  کارگر کارخانه‌های