نوزدهمین روز اعتصاب رانندگان کامیون مهر ۱۳۹۷

اعتصاب رانندگان کامیون، تجمع کارگران دخانیات گلستان، معوقه مزدی کارگران شهرداری شوشتر و اعتراض کشاورزان ورزنه خبرساز بود. معلمان...