نوشتن بر شهر

کیوان کریمی، فیلم‌ساز، که روز چهارشنبه سوم آذر و به دنبال تماسی تلفنی برای «ارائه پاره‌ای توضیحات» به دایره...

کیوان کریمی، فیلمساز کرد به خاطر ساختن این مستند به شش سال حبس تعزیری و ۲۲۳ ضربه شلاق...