نيشکر هفت تپه

کارگران کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه و

سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه