نیروی کار ایران در عراق

به دلیل شرایط بد اقتصاد ایران و درآمد بیشتر در عراق، کارگران استان‌های مرزی همجوار با عراق به اقلیم...

جواد عباسی توللی- بعضی از کارگران ایرانی در عراق برای فرار از وضعیتی که کارفرما برایشان پیش آورده، در...

علی‌اصغر آهنی‌ها، عضو شورای‌ عالی کار می‌گوید دلیل عمده مهاجرت کاری نیروی انسانی از ایران به عراق درآمد چندین...