هادی تنومند

بر اساس گزارش‌های رسیده از درون #زندان‌_سنندج و #بوکان، این دو زندان فاقد بسیاری از امکانات بهداشتی و حفاظتی...

دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربی، حکم ١٣ سال حبس تعزيری پنج فعال کارگری را تأييد کرد.

در این برنامه گفت‌وگویی داریم با بهروز خبار فعال و آشنا به مسائل کارگری در سوئد...