هادی زند

روستاهای گهزان، جعفرآباد، داوودخانه و دیگر روستاهای حوالی خلخال، بدون آن‌که زلزله‌ و یا جنگی رخ داده باشد، خالی...