هادی خرسندی

لیلا سامانی - هادی خرسندی در «شعرانه» هایش به طنز روایتی از سال های پس از انقلاب به دست می دهد: نهیب...