هتاکی فقیهانه

اکبر گنجی - زبان هم نوعی کنش است، یعنی انواع افعال دانسته و خواسته‌ای که به مدد زبان انجام...