هتک حرمت

سیمین روزگرد - اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ از جمله وقایعی است که حکومت جمهوری اسلامی هیچ گاه نسبت...

این نقاش و فعال مدنی که پس از آزادی از زندان، نسبت به هتک حرمت در مدت بازداشت اعتراض...