هدایت سلطان زاده

آیا می توان از هر اصل مجردی در هر شرایطی و بی قید وشرط دفاع کرد؟

هدایت سلطان زاده − هر رفراندومی با هدف های خود معنی می دهد. بنابراین، خوب یا بد بودن...