هدفمندسازی یارانه ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با پیشنهاد افزایش اعتبار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سال آینده از محل افزایش مصرف...

مجلس ایران با حذف خانواده‌های پردرآمد از فهرست افراد یارانه‌بگیر موافقت کرد. منابع آزادشده حاصل از این لغو...