هذا حبیب الله

کاوه کوهیار- نمایشنامه «هذا حبیب‌الله...» عباس نعلبندیان را کاملاً تغییر دادند و متنی دیگر پرداختند و همان متن جرح...