همايون هاشمی

سازمان بهزستی می‌گويد در ۳۶ سال گذشته حدود ۳۱۰ هزار کودک «بی‌سرپست و بدسرپرست» در ايران ساماندهی شده‌اند.