همایش انجمن بین المللی ایران‌شناسی

آرش عزیزی − وسعت و تنوع کنفرانس ایران‌شناسی مثال‌زدنی است. در هر یک از سه روز آن نزدیک به...

همایش ایران‌شناسی با بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار می شود. بحث پیرامون موانع علوم انسانی در ایران و...