همبستگی ایرانیان

قرار بود شماری از ایرانیان و مدافعان حقوق بشر ایرلندی در اعتراض به کشتار و سرکوب گسترده در ایران،...

ایرانیان ساکن کانادا در چند تجمع، همبستگی خود را با اعتراضات مردمی ایران ابراز کردند.

بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ اروپا در روزهای گذشته صحنه ابراز همبستگی ایرانیان با اعتراضات مردمی اخیر داخل...

گروهی از ایرانیان ساکن هلند سه‌شنبه ۱۹ نوامبر/ ۲۸ آبان در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران، در...