همبستگی کارگران لر هفت تپه با عرب های اهواز

کارگران با اشاره به تلاش‌های به‌گفته‌ آنها «حکومتی» برای تفرقه‌افکنی بین شهروندان لر و شهروندان عرب، گفته اند که...