همجنس‌گرایی در مصر

دادگاه مصر گروهی را که در حمام و در برابر دوربین به اتهام همجنس‌گرایی دستگیر شده بودند، از اتهام...