همسان‌سازی قراردادهای کارگران پیمانی نفت

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۴ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...