همکاری نظامی ترکیه و آمریکا

ترکیه طرحی را به آمریکا پیشنهاد داده است که بر اساس آن، با در نظر گرفتن شرایطی، نیروهای مشترک...