هنرمند تالشی

در فروردین ماه سال جاری تابلوی «آذربایجان مارالی» اثر میترا فرازنده، هنرمند معلول تالشی رکورد شکست. در آثار او...