هواپیمای ایر مالزی

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید هیچ مدرکی دال بر نقش مستقیم روسیه در سقوط هواپیمای مالزیایی وجود ندارد....