هواپیمای روسی در مصر

پیش از این آمریکا و بریتانیا احتمال داده بودند که هواپیمای مسافربری روسیه بر اثر عملیات تروریستی در صحرای...

یک هواپیمای مسافربری روسیه در حین پرواز بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و همه ۲۲۴ نفر خدمه و...