هوشنگ گلشیری

مقایسه «روزگار دوزخی آقای ایاز» رضا براهنی و «حدیث مرده بر دار کردن» هوشنگ گلشیری از نگاهی متفاوت: احضار...

«زیر سایه» روایتی‌ست از پایداری یک زن ایرانی با یک پیشینه سیاسی در دوران موشک‌باران شهرها در زمانه جن‌زدگان....

همایشی در دانشگاه استنفورد درباره هوشنگ گلشیری برگزار شد. یکی از سخنرانان شهریار مندنی‌پور بود. متن سخنرانی او پیرامون...