هویت جنیستی

به انتخاب فرد در پوشش، لحن گفتار و رفتار در معرفی گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌اش به جامعه بزرگ‌تر،...

مقدمه‌ای بر مفهوم تراجنسیت همراه با گزیده‌ای از مطالب