هيئت دولت يازدهم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه،

۱۱ وزیر از ۱۸ وزیر