هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب

نخستین جلسه «هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب» برگزار شد. علی جنتی باز هم پیشنهاد داد که ناشران...